Klachtenreglement  Stichting Budgetbeheer en BeschermingsBewind

Artikel 1 
In deze regeling wordt verstaan onder:
– organisatie: Stichting Budgetbeheer en BeschermingsBewind (hierna: Stichting BBB) die formeel optreedt als bewindvoerder over de vermogensbestanddelen van natuurlijke personen en rekening en verantwoording aflegt;
– directie: De directeur van Stichting BBB;
– medewerker: Iedere ander dan de directeur van Stichting BBB die werkzaamheden verricht voor de organisatie;
– cliënt: De natuurlijk persoon wiens vermogensbestanddelen onder bewind zijn gesteld en Stichting BBB is benoemd tot bewindvoerder, dan wel de natuurlijk persoon voor wie Stichting BBB het inkomensbeheer uitvoert;
– bezwaar: Een mondeling of schriftelijke uiting van onvrede over de dienstverlening van de Stichting BBB;
– klacht: Per brief, of e-mail, en uitdrukkelijk als klacht bij Stichting BBB ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van de Stichting BBB;
– schriftelijk: een brief per post of afgeven document dan wel een e-mail;
– Brancheorganisatie: Nederlandse Branchevereniging voor Bewindvoering & Inkomensbeheerder (NBBI).

Artikel 2
Deze klachtenregeling geldt uitsluitend voor cliënten van de organisatie. Cliënten kunnen zich bij de indiening en behandeling van een klacht door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan.

Artikel 3
Een bezwaar wordt binnen veertien dagen behandeld door de bewindvoerder of diens vervanger.
Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt of zijn vertegenwoordiger op te lossen.
De cliënt ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de bewindvoerder of diens vervanger is afgedaan. Is de cliënt niet tevreden dan kan de cliënt binnen een maand na dagtekening
van de schriftelijke bevestiging van de bezwaarafhandeling een klacht indienen.
Deze dient per brief te worden ingediend.

Artikel 4
Een klacht kan uitsluitend per brief worden ingediend en dient tenminste voorzien te
zijn van:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. weergave/motivatie van de klacht en het tijdstip;
d. handtekening (niet nodig indien per e-mail verzonden).
Klachten die niet gedagtekend zijn, worden geacht gedagtekend te zijn op datum poststempel of op het moment dat het is ontvangen per mail.

Artikel 5
De klacht zal schriftelijk binnen tien werkdagen, te rekenen vanaf de datum poststempel of na ontvangst per e-mail bevestigd worden.
Klachten worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken behandeld door de directie. Deze stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen en deelt dit schriftelijk mede aan de cliënt.
Indien binnen zes weken na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt dan wordt de klager
door de directie schriftelijk op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd aan de Nederlandse Branchevereniging voor Bewindvoering & Inkomensbeheer (NBBI) of aan de toezichthoudende kantonrechter.

Artikel 6
Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als:
– de cliënt zich voor of tijdens de behandeling van deze zelfde klacht tot een kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend;
– de klacht anoniem is;
– het feit waarover geklaagd wordt langer dan één maand voor indiening heeft plaatsgevonden.
Van het niet in behandeling nemen van een klacht wordt de klager binnen een termijn van drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 7
Alle bezwaren en klachten van cliënten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld.
Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen, zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

Artikel 8
De directie archiveert de klachten in een centraal registratiesysteem en houdt aantekening van de klacht en van de afdoening daarvan.
Bovendien zal een geanonimiseerde samenvatting van de klacht en de wijze van afdoening worden gepubliceerd op www.stichtingbbb.nl en vindbaar blijven gedurende een periode van vijf jaren, te rekenen vanaf de afhandeling van de klacht. Op dit ogenblik zijn er geen klachten ingekomen. 

Artikel 9
Deze regeling treedt per direct in werking en geldt voor onbepaalde tijd.